Ana Sözleşme

T.C
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
(Tarım Reformu Genel Müdürlüğü)

TAR-KOOP
SINIRLI SORUMLU TARIM KOOPERATİFLERİ
MERKEZ BİRLİĞİ

ANASÖZLEŞMESİ

ANKARA
…./…../2012

SINIRLI SORUMLU TARIM KOOPERATİFLERİ – MERKEZ BİRLİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ VE AMAÇ

SINIRLI SORUMLU TARIM KOOPERATİFLERİ – MERKEZ BİRLİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ VE AMAÇ

KURULUŞ, MERKEZ BİRLİĞİNİN ADI, SÜRE :

Madde 1- Bu sözleşme hükümlerini kabul ederek ortaklığa giren ve girecek olan aynı çalışma konularına sahip, kooperatif birlikleri tarafından değişir ortaklı, değişir sermayeli SINIRLI SORUMLU TARIM KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ kurulmuştur.

a) Merkez Birliğinin yönetim merkezi ANKARA’ dır.
b) Çalışma bölgesi TÜRKİYE’ dir.
c) Merkez Birliğinin kısa adı TAR-KOOP’ dur.
AMAÇ :
Madde 2- Merkez Birliğinin amacı, çiftçilerimizin yaşam koşullarını iyileştirmek, ekonomik ve sosyal yönden kalkınmalarını sağlamak amacıyla, ortak birliklerin her türlü tarımsal ürünlerinin üretim, değerlendirme ve pazarlama konularındaki müşterek menfaatlerini korumak, bu hususta iktisadi faaliyette bulunmak, faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemek, dış ülkelerle olan münasebetlerini düzenlemek kooperatifçiliği geliştirmek ve ihtiyaç duyulan hususlarda eğitimlerine yardımcı olmaktır.
ÇALIŞMA KONULARI:
Madde 3- Merkez Birliği aşağıdaki konularda faaliyet gösterir.
a) Ortak kooperatif ve birliklerin amaçlarını gerçekleştirmek ve menfaatlerini korumak için yurt içi ve dışı ekonomik çalışmalarda bulunmak, kooperatif ve birliklerin çalışmalarını koordine etmek, dış ülkelerle kooperatif ve birlik ilişkilerini incelemek ve geliştirmek, kooperatifleri denetlemek, kooperatif ve birliklere eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
b) Her çeşit tarımsal ürününün üretimine ve pazarlanmasına yönelik istihsal, imal, nakil, depolama, pazarlama ve istif işlerinin yapılmasında ortaklara yardımcı olmak ve bu işlerin yapılmasında koordinasyonu sağlamak,
c) ekipmanlarını, ilaç, gübre ve diğer üretim girdilerini imal eden tesisler kurmak, bunları satın almak, kiralamak veya bunlara ortak olmak,
d) Ortak Birliklerin, kooperatiflerinin ve bunların ortaklarının tarım alet, makina ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili Kanun hükümlerine göre ortaklara kredi ve alet ekipman sağlamak,
e) Merkez Birliğinin kuracağı tesisler için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar edinmek, gerektiğinde yarım kalmış birlik ve kooperatif tesisleri ile kamu tarafından yapılmış veya yaptırılmış tesisleri devir alarak işletmek veya işletilmesini sağlamak,
f) Ortakların tarımsal faaliyetleri konusunda ihtiyaç duyacakları makine, alet ve ekipmanlarla diğer girdileri ucuz ve kredili olarak temin etmeleri için gerekli faaliyetlerde bulunmak,
g) Ortak Birliklerin ortağı kooperatif ortaklarının her türlü tarımsal, ürünlerinin iç ve dış pazarlarda tanıtılması ve pazarlanması için gerekli faaliyetlerde bulunmak. Gerektiğinde ithalat ve ihracat yapmak veya yaptırmak,
h) Ortaklarının kanuni haklarının istihsal ve ortaklarına intikalinde yardımcı olmak, gerekli önlemleri almak,
i) Tarımın geliştirilmesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na yardımcı olmak,
j) Kamu kurumu ve kuruluşları ile bankalardan sağlanacak kredi işlemlerinde ortaklarına kefalet etmek, gerektiğinde kredi kullanmak veya kullandırmak, bunun için gerekli ipotek işlemlerini yapmak, gerçek kişilerce ve resmi kuruluşlarca yapılacak her nev’i yardım ve bağışı kabul etmek,
k) Ortaklara hukuki, mali ve teknik konularda yardımcı olmak, gerektiğinde bu konularda eğitim ve denetim yapmak,
l) Çalışma konularıyla ilgili olarak gerektiğinde milli ve milletler arası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu kuruluşlara üye olmak,
m) Ortak birlik ve bunlara bağlı kooperatiflerin ürettikleri her türlü ürünü değerinde satılması için piyasa koşulları oluşturmak,
n) Ortak birlik ve bunlara bağlı kooperatif ortaklarının sosyal güvenceye kavuşması için gerekli çalışmaları yapmak. Her türlü sigorta hizmetlerinin sağlanmasında aracılık etmek,
o) Tarımsal üretim ve teknolojisini geliştirecek her türlü çalışmalarda bulunmak, araştırmalar yapmak, ilgili yurt içi ve yurt dışı araştırma kuruluşları ile ortak çalışmalarda bulunmak.
p) Amaç ve çalışma konularında gazete, dergi, kitap çıkarmak ve her türlü basın yayın faaliyetlerinde bulunmak ve gerektiğinde seminer, sempozyum, panel, konferans v.b. toplantılar düzenlemek.
r) Gerekli görülen yerlerde şubeler açmak.
s) Çalışma konuları ile ilgili şirketler kurmak ve kurulmuş olan şirketlere ortak olmak,
t) Cevresel faktörler göz önüne alınarak, her türlü atıklarından, enerji üretilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
u) Tüm Tarımsal ürünlerle ilgili yurt içi ve yurt dışı marka tescil ve patentle ilgili işlemler yapmak,
v) Yukarıda sayılan çalışmaların dışında kalan Kooperatif çalışma kapsamındaki diğer çalışmaları da yürütmek.